Doradztwo prawne i podatkowe

 

Prawo spółek handlowych

 • Przygotowujemy projekty umów spółek prawa handlowego, w tym uczestniczymy w czynnościach notarialnych przy zakładaniu spółek, w szczególności spółek kapitałowych, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej;

 • Przygotowujemy dokumenty (w tym umowy najmu, dzierżawy) niezbędne do zarejestrowania spółek w rejestrze przedsiębiorców – Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców, Głównym Urzędzie Statystycznym, właściwym Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;

 • Prowadzimy bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych, w tym przygotowujemy projekty uchwał Zarządu, Rady Nadzorczej, Wspólników, Akcjonariuszy;

 • Uczestniczymy w posiedzeniach organów Spółek;

 • Przygotowujemy zmiany umów Spółek i rejestrujemy ich zmiany w rejestrze przedsiębiorców, a także innych właściwych instytucjach;

 • Przygotowujemy regulaminy organów Spółek.

 

Prawo cywilne/kontraktowe

 • Przygotowujemy, weryfikujemy projekty umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, dzieło, roboty budowlane) przed ich podpisaniem przez klienta, w tym przedstawiamy możliwe zapisy treści umów;

 • Uczestniczymy w spotkaniach biznesowych podczas negocjacji z kontrahentami;

 

Prawo pracy

 • Przygotowujemy projekty umów o pracę, umów cywilnoprawnych, kontraktów menadżerskich, w tym wprowadzamy zmiany zapisów tych umów stosownie do potrzeb klienta;

 • Przygotowujemy regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania, korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych;

 • Przygotowujemy projekty zarządzeń, porozumień ze stosunku pracy, oświadczeń o wypowiedzeniu umów o pracy, rozwiązań stosunku pracy bez wypowiedzenia;

 • Doradzamy w zakresie możliwych form zatrudnienia.

 

Prawo zamówień publicznych

 • Przygotowujemy, a także weryfikujemy zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówień, w tym formułujemy zapytania do zamawiających, przygotowujemy odwołania od czynności zamawiającego;

 • Przegotowujemy dokumentację przetargową z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych przez zakładu opieki zdrowotnej;

 • Przygotowujemy odwołania do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Ochrona danych osobowych

 • Przygotowujemy dokumentację niezbędną do prawidłowego przetwarzania danych osobowych, w tym instrukcję zarządzania systemami informatycznymi, politykę bezpieczeństwa;

 • Pomagamy w rejestracji zbiorów danych osobowych prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

O NAS

OFERTA

Infolinia: 801 02 22 13   |    TELEFON 32 345 43 41     |      E-MAIL:  sekretariat@grosch.pl

PRACA

SŁOWNIK

KONTAKT

Grosch Księgowi i Prawnicy Sp z o.o.

ul. Grodowa 26, 40-407 Katowice

Infolinia dla Klientów: 801 02 22 13

STRONA GŁÓWNA

O NAS

SŁOWNIK

KONTAKT

Copyright © 2004-2016 by Grosch

Projekt i realizacja: POLSKIE-MEDIA