Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

JAWNA

PARTNERSKA

KOMANDYTOWA

KOMANDYTOWO

AKCYJNA

AKCYJNA

CYWILNA*

Spółka z o.o.

Podejmując z nami współpracę mogą Państwo liczyć na:

 

DLA ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW

 

 • optymalizujemy formy opodatkowania

 • dobieramy odpowiednią formę zatrudnienia

 • reprezentujemy Państwa przed wszelkimi urzędami (ZUS, Urząd Skarbowy, inne) – ograniczamy kontakt naszych klientów z urzędem do minimum!

 • koordynujemy sprawy pracownicze

 • realizujemy szkolenia BHP

 • zapewniamy ubezpieczenie działalności

 • przejmujemy odpowiedzialność za błędy

 • zapewniamy leasing pracowniczy

 

DLA NOWOPOWSTAŁYCH PODMIOTÓW

 

  • zapewniamy kompleksową obsługę obejmującą wszystkie etapy zakładania działalności

 • przygotowujemy wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia działalności

 • reprezentujemy spółkę przed wszystkimi urzędami oraz podczas wszelkich kontroli

 • przygotowujemy umowy każdego rodzaju

 • piszemy Business plany

 • świadczymy pomoc w uzyskaniu kredytu na działalność gospodarczą

 

 

Co to jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka z o.o.)?

Spółka z o.o. stanowi jedną z najbardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Spółka ta posiada osobowość prawną , a także odrębny majątek. Istotna jest również samodzielna odpowiedzialność za zobowiązania. Spółka Z o.o. nie musi być utworzona wyłącznie w celu działalności gospodarczej. Może być to działalność np. naukowa bądź kulturalna. Spółka ponosi odpowiedzialność za swoje działania. Odpowiedzialność Wspólników jest wyłączona. Spółka z chwilą podpisaniu aktu założycielskiego może (jeszcze przed zarejestrowaniem w Krajowym Rejestrze Sądowym) prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki "w organizacji". Istotną zaletą jest ograniczona odpowiedzialność przy małym kapitale zakładowym. W spółce funkcjonują obowiązkowo dwa organy: Zarząd i Zgromadzenie Wspólników, a dodatkowo może funkcjonować Rada Nadzorcza.

 

Wspólnicy

Spółkę Z o.o może utworzyć jedna lub więcej osób. Nie może ona być jednak zawiązana przez inną, jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Założycielami Spółki Z o.o. mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, przy czym w zarządzie spółki mogą zasiadać jedynie osoby fizyczne. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Wspólnicy posiadający do 10% kapitału zakładowego nie są ujawnieni w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Umowa

Do powstania Spółki Z o.o. konieczne jest zawarcie umowy w postaci aktu notarialnego zawierającego

 • firmę i siedzibę spółki,

 • podmiot działalności spółki,

 • wysokość kapitału zakładowego,

 • czy istnieje możliwość posiadania przez wspólnika więcej niż jednego udziału,

 • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,

 • czas trwania spółki (jeżeli oznaczony).

 

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki Z o.o. musi wynosić co najmniej 5 000 złotych. Wkłady na kapitał zakładowy mogą być pieniężne lub niepieniężne (aport). Kapitał zakładowy dzieli się na udziały, przy czym nominalna wartość jednego udziału nie może być niższa niż 50 złotych.

 

Kto reprezentuje?

Spółkę z o.o. reprezentuje zarząd. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Spółka może być reprezentowana przez prokurentów.

 

Rodzaj opodatkowania

Istnieje możliwość skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania 19% podatkiem liniowym.

 

Spółka Jawna

Korzyści dla Klientów wynikające ze współpracy z Grosch Sp z o.o.

 

DLA ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW

 

 • optymalizujemy formy opodatkowania

 • dobieramy odpowiednią formę zatrudnienia

 • reprezentujemy Państwa przed wszelkimi urzędami (ZUS, Urząd Skarbowy, inne) – ograniczamy kontakt naszych klientów z urzędem do minimum!

 • koordynujemy sprawy pracownicze

 • realizujemy szkolenia BHP

 • zapewniamy ubezpieczenie działalności

 • przejmujemy odpowiedzialność za błędy

 • zapewniamy leasing pracowniczy

 

DLA NOWOPOWSTAŁYCH PODMIOTÓW

 

  • zapewniamy kompleksową obsługę obejmującą wszystkie etapy zakładania działalności

 • przygotowujemy wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia działalności

 • reprezentujemy spółkę przed wszystkimi urzędami oraz podczas wszelkich kontroli

 • przygotowujemy umowy każdego rodzaju

 • piszemy Business plany

 • świadczymy pomoc w uzyskaniu kredytu na działalność gospodarczą

 

 

Spółka Jawna

 • reprezentuje każdy ze wspólników

 • ryzyko finansowe rozłożone na wszystkich wspólników

 • równość praw i obowiązków

 • możliwość swobodnego formułowania treści umowy spółki

 

Co to jest Spółka Jawna?

Spółka Jawna to porozumienie dwóch lub większej liczby osób (także osób prawnych), którzy prowadzą przedsiębiorstwo pod własną firmą.

 

Wspólnicy

Osoby prawne i fizyczne.

 

Umowa

Zawarcie umowy Spółki Jawnej wymaga sporządzenia odpowiedniego dokumentu w formie pisemnej.

 

Kapitał zakładowy

Spółka Jawna nie posiada kapitału zakładowego, a wspólny majątek obejmuje mienie wniesione jako wkład przez wspólników lub nabyte w czasie istnienia spółki. Mieniem tym mogą być: gotówka, prawo własności, ruchomości, nieruchomości, akcje, papiery wartościowe, wierzytelności, a także świadczenie usług, bądź wykonywanie pracy. Majątek osobisty wspólników do mienia tego nie należy.

 

Kto reprezentuje?

Każdy wspólnik ma prawo reprezentować Spółkę Jawną. Wspólnicy mogą występować w jej imieniu oraz nabywać prawa (tj. prawo własności ruchomości, nieruchomości) zaciągać zobowiązania, a także jako spółka pozywać i być pozwanymi.

 

Rodzaj opodatkowania

Istnieje możliwość skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania 19% podatkiem liniowym.

 

Spółka Partnerska

Korzyści dla Klientów wynikające ze współpracy z Grosch Sp z o.o.

 

DLA ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW

 

 • optymalizujemy formy opodatkowania

 • dobieramy odpowiednią formę zatrudnienia

 • reprezentujemy Państwa przed wszelkimi urzędami (ZUS, Urząd Skarbowy, inne) – ograniczamy kontakt naszych klientów z urzędem do minimum!

 • koordynujemy sprawy pracownicze

 • realizujemy szkolenia BHP

 • zapewniamy ubezpieczenie działalności

 • przejmujemy odpowiedzialność za błędy

 • zapewniamy leasing pracowniczy

 

DLA NOWOPOWSTAŁYCH PODMIOTÓW

 

  • zapewniamy kompleksową obsługę obejmującą wszystkie etapy zakładania działalności

 • przygotowujemy wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia działalności

 • reprezentujemy spółkę przed wszystkimi urzędami oraz podczas wszelkich kontroli

 • przygotowujemy umowy każdego rodzaju

 • piszemy Business plany

 • świadczymy pomoc w uzyskaniu kredytu na działalność gospodarczą

 

 

Spółka Partnerska

 • odpowiedzialność wyłącznie w zakresie własnych działań tj. za tzw. "błędy w sztuce" partnera

 • ograniczona podmiotowość wspólników – partnerami mogą być osoby fizyczne wykonujące wolny zawód

 • korzystne formy opodatkowania

 • możliwość zaangażowania do spółki osób posiadających różną wiedzę i umiejętności

 

Co to jest Spółka Partnerska?

Spółka partnerska to spółka osobowa utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.

 

Wspólnicy

Partnerami czyli wspólnikami w Spółce Partnerskiej mogą być wyłącznie osoby uprawnione do wykonywania wolnego zawodu ( wg art. 88 k.s.h są to: adwokaci, aptekarze, architekci, inżynierowie budownictwa, biegli rewidenci, brokerzy ubezpieczeniowi, doradcy podatkowi, maklerzy papierów wartościowych, doradcy inwestycyjni, księgowi, lekarze, lekarze dentyści, lekarze weterynarii, notariusze, pielęgniarki, położne, radcy prawni, rzecznicy patentowi, rzeczoznawcy majątkowi i tłumacze przysięgli). Jeden z partnerów może rozszerzyć swoją odpowiedzialność także za działania innego partnera w ramach wykonywania wolnego zawodu. Takie rozszerzenie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Umowa

Umowa zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Powinna zawierać:

 • określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach działalności spółki,

 • przedmiot działalności spółki,

 • nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki,

 • imiona i nazwiska partnerów reprezentujących spółkę, (gdy reprezentacja określona)

 • firmę i siedzibę spółki,

 • określenie i wartość wkładów wnoszonych przez partnerów.

 

Kapitał zakładowy

W Spółce Partnerskiej nie występuje kapitał zakładowy.

 

Kto reprezentuje?

W Spółce Partnerskiej można wybrać model zarządzania – osobiście przez partnerów lub poprzez zarząd. Jeżeli spółkę reprezentuje zarząd to można wyłączyć wszystkich partnerów spółki od jej reprezentowania. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez partnerów.
Partnerzy odpowiadają za sprawy spółki tylko w zakresie zobowiązań powstałych w obrębie wykonywania wolnego zwodu przez samego siebie bądź osób pozostających pod ich kierownictwem.

 

Rodzaj opodatkowania

Istnieje możliwość skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania 19% podatkiem liniowym.

 

Spółka Komandytowa

Korzyści dla Klientów wynikające ze współpracy z Grosch Sp z o.o.

 

DLA ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW

 

 • optymalizujemy formy opodatkowania

 • dobieramy odpowiednią formę zatrudnienia

 • reprezentujemy Państwa przed wszelkimi urzędami (ZUS, Urząd Skarbowy, inne) – ograniczamy kontakt naszych klientów z urzędem do minimum!

 • koordynujemy sprawy pracownicze

 • realizujemy szkolenia BHP

 • zapewniamy ubezpieczenie działalności

 • przejmujemy odpowiedzialność za błędy

 • zapewniamy leasing pracowniczy

 

DLA NOWOPOWSTAŁYCH PODMIOTÓW

 

  • zapewniamy kompleksową obsługę obejmującą wszystkie etapy zakładania działalności

 • przygotowujemy wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia działalności

 • reprezentujemy spółkę przed wszystkimi urzędami oraz podczas wszelkich kontroli

 • przygotowujemy umowy każdego rodzaju

 • piszemy Business plany

 • świadczymy pomoc w uzyskaniu kredytu na działalność gospodarczą

 

 

Spółka Komandytowa

 • odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą jedynie niektórzy wspólnicy

 • możliwość korzystania z prostych i korzystnych form opodatkowania

 • możliwość ograniczenia odpowiedzialności jedynie do pewnej kwoty

 

Co to jest Spółka Komandytowa?

Spółka Komandytowa to spółka osobowa, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, gdzie co najmniej jeden wspólnik (Komplementariusz) odpowiada wobec wierzycieli bez ograniczenia, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (Komandytariusza) jest ograniczona.

 

Wspólnicy

Spółkę Komandytową tworzą co najmniej dwie osoby, gdzie jedna jako Komplementariusz ponosi pełną odpowiedzialność majątkową wobec wierzycieli, natomiast druga (komandytariusz) odpowiada tylko do pewnej kwoty tzw. Sumy komandytowej. Wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne.

 

Umowa

Umowa Spółki Komandytowej zawierana jest w formie aktu notarialnego i wg art. 105 k.s.h. musi zawierać:

 • firmę i siedzibę spółki,

 • przedmiot działalności spółki,

 • czas trwania spółki (jeśli wskazany),

 • oznaczenie oraz wartość wkładu wniesionego przez wspólników,

 • kwotę odpowiedzialności każdego Komandytariusza.

 

Kapitał zakładowy

W Spółce komandytowej nie ma kapitału zakładowego, ale każdy ze wspólników – komandytariuszy zobowiązany jest do wniesienia wkładów, które mogą być równe sumie komandytowej. Wspólnicy -komandytariusze zwolnieni są od odpowiedzialności w granicach sumy komandytowej. Suma komandytowa ujawniana jest w KRS.

 

Kto reprezentuje?

Spółkę Komandytową reprezentują Komplementariusze. Komandytariusz może reprezentować spółkę jako pełnomocnik lub prokurent.

 

Rodzaj opodatkowania

Istnieje możliwość skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania 19% podatkiem liniowym.

 

Spółka Komandytowo-Akcyjna

Korzyści dla Klientów wynikające ze współpracy z Grosch Sp z o.o.

 

DLA ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW

 

 • optymalizujemy formy opodatkowania

 • dobieramy odpowiednią formę zatrudnienia

 • reprezentujemy Państwa przed wszelkimi urzędami (ZUS, Urząd Skarbowy, inne) – ograniczamy kontakt naszych klientów z urzędem do minimum!

 • koordynujemy sprawy pracownicze

 • realizujemy szkolenia BHP

 • zapewniamy ubezpieczenie działalności

 • przejmujemy odpowiedzialność za błędy

 • zapewniamy leasing pracowniczy

 

DLA NOWOPOWSTAŁYCH PODMIOTÓW

 

  • zapewniamy kompleksową obsługę obejmującą wszystkie etapy zakładania działalności

 • przygotowujemy wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia działalności

 • reprezentujemy spółkę przed wszystkimi urzędami oraz podczas wszelkich kontroli

 • przygotowujemy umowy każdego rodzaju

 • piszemy Business plany

 • świadczymy pomoc w uzyskaniu kredytu na działalność gospodarczą

 

 

Spółka Komandytowo-akcyjna

 • możliwość pozyskania kapitału poprzez sprzedaż akcji

 • Komplementariusz posiada decydujący głos bez konieczności uiszczenia wkładu do kapitału zakładowego

 • Akcjonariusz nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki

 • połączenie cech spółek osobowych i kapitałowych.

 

Co to jest Spółka Komandytowo-akcyjna?

Spółka Komandytowo - Akcyjna to spółka mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. W tego rodzaju spółce co najmniej jeden wspólnik (Komplementariusz) odpowiada wobec wierzycieli bez ograniczenia, natomiast co najmniej jeden wspólnik jest Akcjonariuszem i nie odpowiada z zobowiązania spółki. W spółce tworzone są organy, tj. Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie.

 

Wspólnicy

Spółka Komandytowo - Akcyjna wymaga co najmniej dwóch wspólników, gdzie jeden z nich jest Komplementariuszem (odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń), a drugi Akcjonariuszem (nie odpowiada za zobowiązania spółki). Wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne.

 

Umowa

Aktem powołującym do życia Spółkę Komandytowo - Akcyjną jest statut. Powstaje ona z chwilą wpisu do rejestru. Umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

 

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy pokrywany jest przez Akcjonariuszy i powinien wynosić co najmniej 50 000 złotych.

 

Kto reprezentuje

Spółkę reprezentują Komplementariusze. Akcjonariusz może reprezentować Spółką jako pełnomocnik lub prokurent.

 

Rodzaj opodatkowania

Istnieje możliwość skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania 19% podatkiem liniowym.

 

Spółka Akcyjna

Korzyści dla Klientów wynikające ze współpracy z Grosch Sp z o.o.

 

DLA ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW

 

 • optymalizujemy formy opodatkowania

 • dobieramy odpowiednią formę zatrudnienia

 • reprezentujemy Państwa przed wszelkimi urzędami (ZUS, Urząd Skarbowy, inne) – ograniczamy kontakt naszych klientów z urzędem do minimum!

 • koordynujemy sprawy pracownicze

 • realizujemy szkolenia BHP

 • zapewniamy ubezpieczenie działalności

 • przejmujemy odpowiedzialność za błędy

 • zapewniamy leasing pracowniczy

 

DLA NOWOPOWSTAŁYCH PODMIOTÓW

 

  • zapewniamy kompleksową obsługę obejmującą wszystkie etapy zakładania działalności

 • przygotowujemy wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia działalności

 • reprezentujemy spółkę przed wszystkimi urzędami oraz podczas wszelkich kontroli

 • przygotowujemy umowy każdego rodzaju

 • piszemy Business plany

 • świadczymy pomoc w uzyskaniu kredytu na działalność gospodarczą

 

 

Spółka Akcyjna

 • To szczególny typ spółki, który umożliwia skupienie w swej strukturze bardzo dużą liczbę akcjonariuszy – inwestorów

 • możliwość prowadzenia działalności na dużą skalę

 • akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki (spółka sama odpowiada swoim kapitałem)

 • możliwość łatwego powiększania kapitału

 • możliwość pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji, obligacji

 

Co to jest Spółka Akcyjna?

Spółka Akcyjna to spółka kapitałowa, która z chwilą wpisania do rejestru nabywa osobowość prawną. Spółka ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania, a także działania jej organów (nie Akcjonariuszy). Spółka działa przez organy, tj. Zarząd, Radcę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie. Spółka akcyjna może być notowana na giełdzie albo na jej alternatywnej formie– NewConnect.

 

Wspólnicy

Spółka Akcyjna może być zawiązana przez jedną lub więcej osób. Nie może zostać zawiązana przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcjonariuszami mogą być osoby fizyczne, prawne, a także spółki osobowe.

 

Umowa

Statut Spółki Akcyjnej powinien zostać sporządzony w formie aktu notarialnego (i powinien określać):

 • firmę i siedzibę spółki,

 • przedmiot działalności spółki,

 • czas trwania spółki (jeśli oznaczony)

 • wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego,

 • wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem czy są imienne czy na okaziciela,

 • liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia,

 • nazwiska, imiona albo firmy (nazwy) założycieli,

 • liczbę członków zarządu i rady nadzorczej lub minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej,

 • pismo do ogłoszeń (jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym).

Uwaga: Statut posiada również zarządzenia dodatkowe.

 

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 50 000 złotych, a wartość nominalna akcji nie może być mniejsza niż 1 grosz.

 

Kto reprezentuje?

Spółkę Akcyjną reprezentuje Zarząd powołany na czas oznaczony, maksymalnie do 5 lat. Spółkę może reprezentować także prokurent.

 

Rodzaj opodatkowania

bowiązuje podatek dochodowy od osób prawnych.

Spółka cywilna

Korzyści dla Klientów wynikające ze współpracy z Grosch Sp z o.o.

 

DLA ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW

 

 • optymalizujemy formy opodatkowania

 • dobieramy odpowiednią formę zatrudnienia

 • reprezentujemy Państwa przed wszelkimi urzędami (ZUS, Urząd Skarbowy, inne) – ograniczamy kontakt naszych klientów z urzędem do minimum!

 • koordynujemy sprawy pracownicze

 • realizujemy szkolenia BHP

 • zapewniamy ubezpieczenie działalności

 • przejmujemy odpowiedzialność za błędy

 • zapewniamy leasing pracowniczy

 

DLA NOWOPOWSTAŁYCH PODMIOTÓW

 

  • zapewniamy kompleksową obsługę obejmującą wszystkie etapy zakładania działalności

 • przygotowujemy wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia działalności

 • reprezentujemy spółkę przed wszystkimi urzędami oraz podczas wszelkich kontroli

 • przygotowujemy umowy każdego rodzaju

 • piszemy Business plany

 • świadczymy pomoc w uzyskaniu kredytu na działalność gospodarczą

 

 

Spółka Cywilna

 • niewielki zakres działalności

 • możliwość szybkiego rozpoczęcia działalności

 • możliwość założenia w celu realizacji jednorazowego przedsięwzięcia

 • mała liczba wspólników

 

Co to jest Spółka Cywilna?

Spółka Cywilna jest podmiotem, który w odróżnieniu od spółek prawa handlowego, nie posiada osobowości prawnej. Jego działalność regulowana jest przez prawo zobowiązań. Wszelkimi podmiotami prawa są jej wspólnicy.

 

Wspólnicy

Wspólnikami w Spółce Cywilnej mogą być osoby fizyczne i prawne.

 

Umowa

Umowa Spółki Cywilnej powinna zostać sporządzona na piśmie i należy w niej określić m.in.:

 • stron umowy (wspólnicy),

 • czas, na jaki zawarta została spółka,

 • w jakim celu zawarta została spółka,

 • jaki wkład został wniesiony do spółki przez poszczególnych wspólników.

 

Kapitał zakładowy

Wspólnicy spółki cywilnej wnoszą wkład w dowolnej postaci np. środki pieniężne, wiedza, usługi.

 

Kto reprezentuje

Każdy ze wspólników jest zarówno zobowiązany, jak i uprawniony do reprezentowania spółki.

 

Rodzaj opodatkowania

Podatek dochodowy przy spółce cywilnej płacą wspólnicy. Płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) jest spółka. Przy spółce cywilnej dozwolone jest opodatkowania na zasadach ogólnych oraz stałe 19%.

 

STRONA GŁÓWNA

O NAS

OFERTA

Infolinia: 801 02 22 13   |    TELEFON 32 345 43 41     |      E-MAIL:  sekretariat@grosch.pl

PRACA

SŁOWNIK

KONTAKT

Grosch Księgowi i Prawnicy Sp z o.o.

ul. Grodowa 26, 40-407 Katowice

Infolinia dla Klientów: 801 02 22 13

STRONA GŁÓWNA

O NAS

SŁOWNIK

KONTAKT

Copyright © 2004-2016 by Grosch

Projekt i realizacja: POLSKIE-MEDIA